Menu

Lid Worden
1. Aanmelden

2. Review

3. Bevestiging

4. Betaling

Perskaart

Aanmelden voor lidmaatschap voor VVJ


Alle journalisten die zich een vrije journalist weten en voelen, zijn welkom als lid van de VVJ. Een lidmaatschap kost € 8,- per maand. Leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VVJ, ontvangen indien gewenst een VVJ-perskaart en kunnen gebruik maken van het ledengedeelte van deze website.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen dan wel te mailen aan aanmelden@vvj.nu. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.VVJ-Aanmeldformulier


LIDMAATSCHAPSREGLEMENT


Dit lidmaatschapsreglement bevat een nadere invulling van de rechten en plichten welke verbonden zijn aan het lidmaatschap van de Vereniging van Vrije Journalisten (VVJ). Voor al het overige wordt verwezen naar de statuten.


Toetreding tot de Vereniging voor Vrije Journalisten als lid

Volgens de oprichtingsakte van de VVJ artikel 4 lid 2, zijn leden: natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en die na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.

Het bestuur moet volgens artikel 4 lid 6 een register bijhouden waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Aan voorgaande bepalingen voegt het bestuur toe de volgende regels:

1. Iemand die regelmatig, gedurende minimaal de afgelopen 12 maanden verslag heeft gedaan van nieuws via video, audio, beeld, schrift of redactievoering voor media waarbij zowel vrijheid van meningsuiting als gedegen waarheidsvinding hoog in het vaandel staan, dit ter beoordeling van het bestuur, kan lid worden van de vereniging.

2. Het register van leden is geheim. Dat betekent dat geen informatie aan derden wordt verstrekt over leden van de vereniging in welke vorm dan ook.


Uittreding tot de Vereniging voor Vrije Journalisten als lid

Het lidmaatschap eindigt (artikel 7), samengevat:

· door overlijden van het lid

· door opzegging door het lid

· door opzegging namens de vereniging, door het bestuur. Dit gebeurt als het lid niet meer aan de eisen van het lidmaatschap voldoet of wanneer zij/hij zijn verplichtingen naar de vereniging niet meer nakomt.

Opzegging van het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.


Bijdrage van een lid

De bijdrage van een lid is door het Bestuur vastgesteld op € 96,- per jaar en dient jaarlijks te worden voldaan. Als je lid wordt gedurende het jaar wordt voor het resterende gedeelte van het jaar uitgegaan van € 8,- per maand.
© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?