Menu

 


Een vereniging van vrije journalistenDe vereniging van Vrije Journalisten is opgericht om de belangen voor zichzelf vrij wetende journalisten en de journalistiek in het algemeen te behartigen.

 • We spreken ons uit tegen misstanden in de journalistiek
 • We vormen een netwerk van vrije journalisten
 • We organiseren een maandelijkse ledenbijeenkomst
 • We voorzien onze leden van nuttige beroepsinformatie

Momenteel telt de vereniging ruim 70 leden, die een veelheid aan journalistieke uitingen vertegenwoordigen.

De voorwaarde voor lidmaatschap is het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden of betrokkenheid bij een journalistiek platform. Meer informatie over het lidmaatschap staat op de pagina WORD LID.

Onze motivatie voor het oprichten van de vereniging lichten we toe op de pagina OVER.Lees verder
Onze waarden


Onafhankelijk

Gedreven

Integer

Solide

Kritisch

Code van Bordeaux

Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen.

 
 • Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist
 • Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
 • De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
 • Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
 • Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
 • Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
 • De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
 • Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
 • Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.
 • Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954, geamendeerd in 1986 met een negende, als zevende geplaatste artikel over racisme.

Lees verderOok lid worden?

Alle journalisten die zich vrije journalisten voelen kunnen lid worden van de VVJ. Een lidmaatschap kost € 8,- per maand. Leden kunnen deelnamen aan de activiteiten van de VVJ, ontvangen een perskaart van de VVJ en gebruik maken van het leden-gedeelte van deze website.

Word lid


© VVJ - Alle rechten voorbehouden

Everything is going extremely well.
👪
.zZ
?